ekaunseling
   Utama      ekaunseling      Perbezaan
 

widgets
 
 

Perbezaan Antara Psikoterapi, Kaunseling dan Bimbingan

 

Dalam kehidupan masyarakat di Malaysia terutama dalam kalangan orang Melayu, konsep bekerjasama, tolong menolong, bergotong-royong sudah menjadi budaya sejak zaman dahulu lagi. Konsep aktiviti yang berbentuk ‘musyawarah’ atau perundingan dengan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan masalah atau mencapai persetujuan bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat dahulu. Malah masyarakat Melayu terutamanya lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah melalui majlis tersebut secara perbincangan, bertukar-tukar pendapat dalam membuat keputusan atau mencapai matlamat. Dalam majlis ini orang yang bertanggungjawab dalam mengendalikan permasalahan masyarakat biasanya terdiri daripada para imam, ketua kampung ataupun mereka yang disegani masyarakat seperti guru agama, guru sekolah dan sebagainya.

 

Pada masa kini perhubungan menolong telah mendapat tempat di hati masyarakat. Masyarakat kini semakin bijak dalam memperoleh perkhidmatan menolong melalui individu-individu yang terlatih dalam bidang psikologi dan kaunseling. Namun begitu, masyarakat umum belum lagi dapat membezakan antara perkhidmatan psikoterapi, kaunseling dan bimbingan. Secara umumnya, masyarakat mengetahui bahawa kaunseling adalah nasihat, manakala nasihat dan bimbingan juga adalah kaunseling. Walaupun nampak secara praktisnya adalah sama dari aspek menolong tetapi ketiga-tiga aspek ini mempunyai perbezaan yang agak ketara kepada pengamal perhubungan menolong ini. Perhubungan menolong kini dibantu oleh pelbagai teori, kemahiran dan teknik yang menjadikan bidang itu suatu bidang yang profesional.

 

       Dalam memahami istilah dan konsep ketiga-tiga aspek ini beberapa sumber rujukan perlulah dilihat dalam usaha untuk memperjelaskan lagi kefahaman dalam membezakan ketiga-tiga aspek perhubungan menolong ini.

 

 

          Psikoterapi

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, psikoterapi membawa maksud rawatan  sakit jiwa atau gangguan mental dengan menggunakan kaedah psikologi. Menurut Kamus Yahoo: Education, psikoterapi adalah “The treatment of mental and emotional disorders through the use of psychological techniques designed to encourage communication of conflicts and insight into problems, with the goal being relief of symptoms, changes in behavior leading to improved social and vocational functioning, and personality growth”.  

 

Mahmood Nazar Mohamed (2001), menyatakan kaedah terapi jiwa atau lebih dikenali dengan nama psikoterapi membawa erti rawatan kecelaruan jiwa dan tingkah laku menggunakan kaedah psikologi. Altrocchi (1980) dalam Ab Alim Abdul Rahim (1994) menyatakan psikoterapi merupakan proses seseorang atau beberapa orang profesional kesihatan mental membantu seseorang atau lebih individu yang mengalami kesukaran psikologi dalam hidupnya. 

 

  Kaunseling

 

Pepinsky & Pepinsky dalam Sapora Sipon et al (2003) menyatakan kaunseling adalah satu proses yang membabitkan interaksi antara seorang kaunselor dengan kliennya. Interaksi ini berlaku dalam keadaan sulit dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya sehinggalah resolusi yang diambilnya memuaskan kehendaknya. Beliau juga menekankan agar sesi kaunseling dijalankan dalam suasana tertutup, sulit, tidak dilihat dan tidak didengari oleh orang lain.

 

Muhd Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin (1996) kaunseling membawa maksud sebagai satu perhubungan interpersonal yang digunakan oleh kaunselor membantu individu secara keseluruhan untuk menyesuaikan diri dengan lebih berkesan terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap persekitarannya.

 

Rickey & Therese (1995) menjelaskan definisi kaunseling sebagai “a profesional relationship between a trained counselor and a client. This relationship is usually person-to-person, although it may sometimes involve more than two people. It is designed to help clients to understand and clarify their views of their lifespan, and to learn to reach their self-determined goals through meaningful, well-informed choices and through resolution of problems of an emotional or interpersonal nature”

 

Shertzer dan Stone (1974) dalam Abdul Ghani Sulaiman (2003) menegaskan bahawa kaunseling adalah proses interaksi yang membolehkan individu ini memahami diri dan situasinya. Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu sehingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar diambilnya untuk masa depannya.

 

 

 Bimbingan

 

Muhd Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin (1996) bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri dan juga terhadap sesuatu di persekitarannya. Begitu juga antara terma kaunseling dan bimbingan juga sering digandingkan bersama apabila menyentuh isu-isu yang berkaitan seperti menurut Failor dalam Muhd Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin (1996) bimbingan dan kaunseling itu merupakan khidmat membantu individu dalam proses pemahaman diri dan penerimaan dirinya, memahami dirinya dari segi ekonomi buat masa kini dan perencanaan masa depannya, serta menyesuaikan pula kedua-dua pembolehubah pemilihannya itu mengikut kepuasan dan keberkesanan dirinya. 

 

 

 

 PERBEZAAN ANTARA PSIKOTERAPI, KAUNSELING DAN BIMBINGAN

 

Rickey (1995) menyatakan satu masalah yang sering dihadapi oleh pengamal kaunseling iaitu dalam membezakan antara kaunseling dan psikoterapi. Beliau menegaskan usaha dalam membezakan kedua-dua aspek ini belum dijumpai yang mendapat kelulusan secara universal. Sesetengah pengamal berpendapat bahawa adalah tidak perlu dibezakan kerana penggunaan terma ini boleh digunakan secara sinonimnya. Ini adalah kerana kaunselor-kaunselor yang terlatih juga biasanya dilatih sebagai psikoterapi.

 

Walau bagaimanapun, menurut Rickey (1995), perbezaan antara psikoterapi dan kaunseling yang dibuat adalah samar dan tidak jelas. Cottone dalam Rickey (1995) membezakan kedua-dua faktor ini dari aspek sejarah, jenis klien, seting tempat, perbezaan matlamat dan keseriusan yang dihadapi oleh klien. Perbezaan ini kelihatan samar kerana program-program di hospital juga menyediakan perkhidmatan kaunseling seperti juga terapi di mana individu-individu yang terlatih dalam bidang kaunseling juga diambil bekerja dalam  seting psikologi dan psikiatri. Dalam kata lain kaunselor juga menyediakan perkhidmatan seperti prikoterapis dan psikoterapis juga menyediakan perkhidmatan kaunseling. Walau bagaimanapun dalam menyediakan perkhidmatan yang sama, kaunseling dan psikoterapi adalah berbeza.

 

 

 

  Kaedah Amalan

 

Dari segi perlaksanaannya, Mahmood Nazar Mohamed (2001) menjelaskan bidang psikoterapi menggunakan teknik yang dikenali sebagai hipnoterapi bagi tujuan membantu pesakit mengenali dan memahami masalah yang menyebabkan kecelaruan jiwa yang sedang mereka alami seperti yang dicadangkan oleh Klienhauz (1985) iaitu hipnoterapi ialah sejenis alat yang boleh menolong psikoterapis. Harper dan Parloff dalam Ab Alim Abd Rahim (1994) menyatakan sekarang terdapat lebih kurang 130 pendekatan psikoterapi yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Kesemua pendekatan mempunyai kriteria sebagai asas proses psikoterapi. Terdapat empat kriteria iaitu diterima, meluaskan konsep kendiri, mempelajari tingkah laku yang baru dan mengalami perasaan.

 

            Mahmood Nazar Mohamed (2001), pakar psikiatri sering menggunakan dadah dan ubat-ubatan untuk merawat dan meredakan penyakit mental di samping menjalankan penyelidikan dalam bidang tersebut dengan menggunakan kaedah psikoterapi. Ab Alim Abd Rahim (1994) proses psikoterapi melibatkan beberapa perkara penting dengan menggunakan model pendekatan iaitu Psikoanalisis, Tingkah Laku, Kemanusiaan, Kewujudan dan Antara Perseorangan. Psikoterapi melibatkan seorang atau lebih ahli terapi juga melibatkan seorang atau lebih yang ditolong. Kaedah psikoterapi yang digunakan merupakan kaedah psikologi bagi membantu mengatasi tingkah laku bilazim dan jarang digunakan untuk masalah harian.

 

Kaunseling pula mempunyai beberapa jenis pendekatan iaitu pendekatan krisis, pemulihan, pencegahan dan perkembangan. Kaunseling juga melihat dan menitikberatkan kepada bidang psikososial, kognitif, afektif, fizikal, seksual, vokasional dan kerjaya. Dalam menjalankan sesi kaunseling terdapat juga beberapa proses, teknik dan kemahiran yang digunakan berdasarkan kepada teori-teori yang diperkenalkan oleh pelopor-pelopor barat. Antara teori-teori yang digunakan dalam kaunseling adalah teori Psikoanalitik, teori Gestalt, teori Realiti, teori Adler dan lain-lain lagi.

 

Dalam sesi kaunseling terdapat beberapa proses iaitu satu urutan peristiwa yang berlaku dalam satu jangka masa dan berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat sehingga mencapai matlamat kaunseling itu sendiri. Abdul Ghani Sulaiman (2003) kaunseling merupakan proses berkongsi daripada segi intelek dan emosi di antara kaunselor dan klien. Aspek kemahiran juga amat dipentingkkan dalam menjalankan sesi kaunseling. Untuk menjayakan proses kaunseling kaunselor perlu mengetahui  dan mempunyai kemahiran kaunseling yang dikendalikan. Sapora Sipon et al (2003) kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh kaunselor adalah seperti kemahiran menyoal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran melakukan dorongan minima, kemahiran memparafrasa, kemahiran membuat klarifikasi, kemahiran membina hubungan, kemahiran meneroka, kemahiran berempati, kemahiran menghadapi kesenyapan, kemahiran mengetahui teori dan teknik-teknik kaunseling.

 

Rickey (1995) terma bimbingan masih digunakan kepada asas perkhidmatan menolong yang terhad walaupun ia memberi fokus seakan sama dengan kaunseling. Berdasarkan kepada konsep yang digunakan dalam pelbagai aktiviti, bimbingan adalah ke arah mendidik terutamanya kepada pelajar terutama dalam memilih kerjaya. Bimbingan juga merupakan satu elemen daripada aktiviti kaunseling dalam membantu individu seperti kaunseling kelompok, konsultasi dengan pihak pentadbir dan guru dan juga kaunseling keluarga.

 

 

 

  Profesional yang terlibat

 

Mahmood Nazar (2001), pakar psikoterapi mempunyai Ijazah Kedoktoran (ph.D.) dalam bidang psikologi. Tumpuan mereka ialah pesakit yang menghadapi masalah jiwa yang serius dan juga yang tidak begitu serius. Mereka menggunakan kaedah percakapan (verbal) dalam mengendalikan rawatan sakit jiwa atau kecelaruan tingkah laku. Manakala kaunselor pula menurut Brems (2001) adalah seorang yang mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang kaunseling.

 

  Matlamat

 

Rickey (1995) menyatakan dalam konteks yang kontinum matlamat psikoterapi adalah lebih kepada melibatkan keseluruhan perubahan ke atas struktur peribadi klien, manakala matlamat kaunseling adalah tepat dan terbatas, lebih terarah kepada perkembangan, lebih berkaitan dengan situasi segera dan lebih mengutamakan dalam membantu individu agar berfungsi dan menjalankan peranan dengan sebaiknya.

 

Byrne dalam Sapora Sipon et al (2003) menyatakan matlamat kaunseling bagi kaunselor adalah untuk menggunakan kemahiran teknikalnya dengan berasaskan penghargaan terhadap individu, tanpa mengira pendidikan, kecerdasan, warna kulit atau latar belakang individu tersebut. Untuk membantu pihak yang dikaunsel mencapai kesedaran tentang dirinya serta mengekalkan kesedaran tersebut supaya dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan ini dapat meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan membantu pihak yang dikaunsel menggunakan dengan sepenuhnya potensi dirinya yang selaras dengan cara hidupnya dan batas etika masyarakatnya.

 

   Klien dan Tempat

 

Rickey (1995) menyatakan dari aspek profesional berhubung dengan klien pula adalah psikoterapis berhubung dengan klien yang neurotik atau psikotik manakala kaunselor berhubung dengan individu yang normal. Seting tempat juga berbeza kerana psikoterapis lebih tepat berada di hospital manakala kaunselor bekerja dalam seting pendidikan dan organisasi-organisasi lain.

 

 Perbezaan dan persamaan antara psikoterapi, kaunseling dan bimbingan.

 

 

Aspek perbezaan dan persamaan

 

Psikoterapi

 

Kaunseling

 

Bimbingan

 

Jenis pekerjaan

 

Psikoterapis, Terapis, Seorang yang profesional dan terlatih dalam bidang berkenaan

 

 

Kaunselor, seorang yang profesional dan terlatih dalam bidang berkenaan

 

Sesiapa sahaja tidak kira individu (guru, pentadbir dsb), tidak profesional

 

Kaedah menolong

 

Merawat pesakit menggunakan kaedah psikologi disamping ubat-ubatan, klien yang menghadapi masalah yang serius, berlandaskan etika, mempunyai proses, teori sebagai garis panduan pelaksanaan, menggunakan kemahiran-kemahiran kaunseling

 

Menolong klien mengenal diri, klien yang normal dan tidak memerlukan ubat-ubatan, berlandaskan etika, mempunyai proses, teori sebagai garis panduan perlaksanaan, menggunakan kemahiran-kemahiran kaunseling

 

 

Memberi bimbingan, tunjuk ajar, tiada syarat etika, tidak melalui proses, tiada teori khusus, menggunakan kemahiran-kemahiran kaunseling

KESIMPULAN

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahawa dalam perhubungan menolong bolehlah diklasifikasi sebagai perbezaan perhubungan menolong yang profesional dan perhubungan menolong bukan profesional. Psikoterapi dan kaunseling merupakan perhubungan menolong yang profesional kerana ia melibatkan proses-proses, teknik-teknik berasaskan teori-teori yang dijalankan oleh seorang yang profesional seperti psikoterapis dan kaunselor. Ia juga dikatakan profesional kerana mempunyai etika-etika yang perlu dipatuhi dan dijalankan dalam sesuatu seting yang dibenarkan sahaja. Manakala perhubungan menolong dalam bimbingan tergolong dalam bukan profesional kerana ia tidak melibatkan proses dan pengendalinya juga tidak memerlukan seorang yang profesioal.

 

Psikoterapi dan kaunseling dapatlah dibezakan melalui intervensi yang dijalankan iaitu psikoterapi dijalankan kepada klien yang mempunyai masalah kejiwaan yang lebih serius berbanding kaunseling yang dijalankan kepada klien yang normal. Secara keseluruhannya adalah menjadi kesukaran dalam membezakan antara psikoterapi dan kaunseling kerana dalam kebanyakan bahan rujukan didapati perkataan psikoterapi biasanya digandingkan dengan kaunseling dan terma bimbingan juga digandingkan bersama dengan kaunseling. Ini membawa maksud bahawa ketiga-tiga elemen ini saling berkait dan sukar untuk dibezakan hanya dari aspek-aspek tertentu sahaja. Melalui pengertian ini bolehlah disimpulkan bahawa dalam psikoterapi terdapat elemen kaunseling dan bimbingan, dalam kaunseling terdapat elemen bimbingan tetapi dalam bimbingan tiada elemen psikoterapi dan kaunseling.Walau bagaimana sekalipun, dalam usaha untuk membezakan ketiga-tiga aspek ini iaitu psikoterapi, kaunseling dan bimbingan terdapat juga suatu persamaan iaitu dari aspek kemahiran yang digunakan dalam perhubungan menolong ini. Elemen-elemen kemahiran seperti empati, membina perhubungan, kemahiran menyoal, kemahiran mendengar, kemahiran interpersonal, kemahiran membuat refleksi, kemahiran meneroka, kemahiran merumus dan sebagainya amat membantu dalam ketiga-tiga perhubungan menolong ini. Dengan menggunakan kemahiran-kemahiran tersebut dapat mengoptimakan keberkesanan dalam menjalankan ketiga-tiga perhubungan menolong ini.

 

 
 
 
 
KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com